Take a fresh look at your lifestyle.

हास्यरंग

एक माणूस मानसोपचार तज्ञाकडे जातो▪️ डाॅक्टर : बोला काय त्रास आहे तुम्हांला ?🔸 पेशंट: मी…