Take a fresh look at your lifestyle.

हास्यरंग

एक माणूस मानसोपचार तज्ञाकडे जातो ▪️ डाॅक्टर : बोला काय त्रास आहे तुम्हांला ? 🔸 पेशंट: मी…